Початок статті

ІV. Розрахунки за вироблену електричну енергію

 

4.1. Умови та порядок оплати електричної енергії, виробленої генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства, передбачені цим Порядком, зазначаються в Договорі.

Відповідальність за порушення умов та порядку оплати встановлюється Договором відповідно до закону.

4.2. Для проведення розрахунків за електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою приватного домогосподарства, побутовий споживач відкриває у банку поточний рахунок, реквізити якого зазначаються у заяві-повідомленні.

4.3. Плату за куповану у побутового споживача електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства, енергопостачальник має перераховувати на поточний рахунок побутового споживача відповідно до Договору та закону.

4.4. Розрахунковим періодом для встановлення енергопостачальнику розміру оплати виробленої електричної енергії з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками риватного домогосподарства є календарний місяць.

4.5. Розрахунок за придбану електричну енергію енергопостачальник здійснює на підставі отриманих ним даних про обсяг відпущеної електричної енергії в його мережу, що перевищує місячне споживання електроенергії приватним домогосподарством, але не пізніше п’ятнадцяти робочих днів після закінчення розрахункового періоду.

 

Начальник управління

роздрібного ринку електричної енергії                          І.Городиський

 

Додаток 1

до Порядку продажу, обліку та розрахунків

за електричну енергію, що вироблена з енергії

сонячного випромінювання об’єктами

електроенергетики (генеруючими установками)

приватних домогосподарств

(пункт 1.5)

 

Начальнику _____________________________________________

(найменування енергопостачальника, структурного підрозділу)

______________________________________________

______________________________________________

 

Заява-повідомлення

 

Я, ____________________________________________________________________________________, власник (користувач)

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

приватного домогосподарства, яке розташоване за адресою: ___________________________________________________________,

(адреса, контактний телефон)

проживаю (зареєстрований) за адресою: _________________________________________________________________, є побутовим

споживачем електричної енергії відповідно до укладеного між мною та _________________________________________________________________________________________ Договору про користування

(найменування енергопостачальника)

електричною енергією від _________ № ____, повідомляю про те, що на даху та/або на фасаді мого приватного домогосподарства здійснено монтаж генеруючої установки, яка виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання. Схема, що відповідає однолінійній схемі підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням мережевого інвертора, додається.

У зв’язку з цим та відповідно до вимог Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 27 лютого 2014 року № 170, прошу надати послугу з улаштування вузла обліку та укласти договір про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою приватного домогосподарства.

Прошу належні мені кошти за електричну енергію, вироблену генеруючою установкою понад власне споживання мого приватного домогосподарства, перераховувати на мій поточний рахунок _________________________________________________,

який відкрито у ___________________________________________________________________________________________________,

(найменування банківської установи)

код банку згідно з ЄДРПОУ ____________, МФО_________________________.

З метою забезпечення ведення обліку підключеної у приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, належного виконання вимог законодавства під час проведення зі мною розрахунків і відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я,_______________________________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – заявника)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

 

________________________

(підпис, П.І.Б.)

 

Додатки:

1. Однолінійна схема підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням мережевого інвертора (у двох примірниках).

2. Копія технічної документації на комплектуючі та електричне устаткування генеруючої установки.

 

_______________ 20____ р.                             ___________________________

                                                                                      (підпис, П.І.Б.)

 

 

Додаток 2

до Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств

(пункт 1.5)

Однолінійна схема підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням мережевого інвертора

 

 

Однолінійна схема підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням гібридного інвертора

 

 

 

Додаток 3

до Порядку продажу, обліку та розрахунків

за електричну енергію, що вироблена з енергії

сонячного випромінювання об’єктами

електроенергетики (генеруючими установками)

приватних домогосподарств

(пункт 3.4)

                                                                                                                                  

АКТ

приймання-передавання товару (електричної енергії)

від «___» _______________ 20__р. № _______________

 

Цей акт складений на виконання пункту ___ Договору купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватного домогосподарства, від "___"_____ 20__ р. № ________ (далі – Договір) між _________________________________ (далі – Побутовий споживач) та _______________________________ (далі –Енергопостачальник) на підтвердження того, що Побутовим споживачем передано, а Енергопостачальником за розрахунковий період ________ прийнято ______ кВт·год електричної енергії.

Товар поставлений у строки, встановлені Договором. Прийнятий Енергопостачальником товар (електрична енергія) відповідає показникам якості електричної енергії та нормам, встановленим державними стандартами. Енергопостачальник не має жодних претензій до прийнятого ним товару (електричної енергії).

Цей акт складений у двох примірниках – по одному для кожної зі сторін, що його підписали. У разі наявності заперечень і зауважень вони вказуються на зворотному боці акта в обох примірниках.

Додатки до акта:_____________________________________________

 

Побутовий споживач:

 

Енергопостачальник:

 

 

Посада________________________

__________________/_________/

(підпис, П. І. Б.)

 

____________________/________/

(підпис, П.І.Б.)

М.П.

 

Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 10.06.2014, № 44, ст. 1171 ; у газеті „Урядовий кур’єр”, 23.07.2014, № 131